Welkom
Have an account? Log in or

Autoschade na hagel

Autoschade na hagel

Bent u getroffen door autoschade na hagel? Lees er hier alles over.

Elke auto die zich in het Belgische verkeer begeeft, moet verplicht verzekerd zijn voor de schade die hij aan anderen veroorzaakt (B.A.- of W.A.M.-verzekering). Zo heb je de zekerheid dat je wordt vergoed, wanneer een ander voertuig jou schade berokkent. Zo’n B.A.- of W.A.M.-verzekering is wettelijk verplicht, maar vergoedt doorgaans enkel schade aan andere voertuigen.

Heb je autoschade na hagel, dan kan deze schade daarentegen niet meteen worden toegeschreven aan een derde. Bijgevolg is er evenmin een verzekeringsmaatschappij die deze schade verplicht ten laste zal nemen.

De vraag rijst wie deze schade dan wel dient te vergoeden.

1. Onmniumverzekering

Naast de verplicht B.A.-verzekering (die enkel schade aan anderen dekt), kan men zijn wagen ook verzekeren voor eigen schade. Deze eigen schade- of omniumverzekering komt tussen wanneer u voor het ongeval aansprakelijk wordt gesteld of wanneer er geen (bekende) tegenpartij is.

Deze omniumverzekering dekt doorgaans ook schade door hagel. Let wel: in tegenstelling tot de B.A.-verzekering is de omnium-verzekering niet wettelijk verplicht. De verzekeringsmaatschappij kiezen dus steeds vrij welke schade zij al dan niet opnemen in het verzekeringscontract. Kijk steeds uw polisvoorwaarden na om na te gaan of uw schade onder de dekking van de polis valt.

Geef deze schade dan ook aan aan uw verzekeringsmaatschappij of -makelaar.

2. Mini-omnium

Voor voertuigen die al wat ouder zijn, is het doorgaans niet rendabel een omnium-verzekering af te sluiten. Wie toch enige zekerheid wilt, kan in dat geval een zogenaamd mini-omnium afsluiten.

Deze komt tussen ingeval van:
– glasbreuk,
– diefstal of poging tot diefstal,
– brand
– aanrijdingen met dieren en
– natuurkrachten

Ook wanneer u een mini-omnium hebt, geeft u uw schade dus best aan aan maatschappij of makelaar.

3. Geen (mini-)omnium

Voldoet de hagelbui aan een aantal criteria, dan kan deze worden erkend als natuurramp. In dat geval kan u een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen bij het Rampenfonds. U ontvangt dan mogelijks een (gedeeltelijke) vergoeding van uw schade.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, bezorgt u de juiste formulieren, met bijlagen, foto’s, kostenramingen en facturen per aangetekend schrijven aan de provinciegouverneur. Uw aanvraag moet dan uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, volgend op de publicatiemaand worden ingediend om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De provinciegouverneur globaliseert alle aanvragen die hij ontvangt en maakt deze over aan de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Rampenschade in Brussel, die een advies vraagt van het KMI.

Is het KMI van mening dat het om een uitzonderlijke ramp gaat, dan wordt het volledige dossier aan de minister van Binnenlandse Zaken bezorgd, waarna de gebeurtenissen al dan niet als een algemene ramp worden erkend.

Ook als een hagelbui nog niet als ramp erkend is, doet u er dus goed aan een dossier in te dienen. op die manier kan u er immers mee voor zorgen dat de gebeurtenissen toch als ramp worden erkend.

Voldoet u aan al deze voorwaarden dan komt u in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding op grond van een bepaalde formule.

Opgelet: U komt enkel voor vergoeding in aanmerking als de hagelbui per Koninklijk Besluit uitdrukkelijk wordt erkend als natuurramp en enkel binnen de gemeenten die uitdrukkelijk in het K.B. worden vermeld.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.