Welkom
Have an account? Log in or

Inhoudingen op het loon

Inhoudingen op het loon

In principe zijn inhoudingen op het loon verboden. Het loon wordt immers wettelijk beschermd en wie het loon niet (volledig) uitbetaalt, maakt zich schuldig aan een misdrijf. Niet betaling van het loon kan dus leiden tot strafrechtelijke vervolging!

Op dit principe bestaan echter een paar uitzonderingen. Op grond van art. 23 van de wet van 12 april 1965 ter bescherming van het loon (de Loonbeschermingswet), zijn inhoudingen op het loon in een aantal gevallen toegestaan).

Welke werknemers?

De wet van 12 april 1965 is van toepassing op alle werknemers. Iedereen die met zijn werkgever is verbonden door middel van een arbeidsovereenkomst wordt beschermd door de Loonbeschermingswet. Ook statutairen, leerlingen en leerkrachten kunnen zich op de wet beroepen.

Welk loon?

Voor de toepassing van de Loonbeschermingswet is het ook van belang te weten wat nu precies onder het loon valt en wat niet. Vaststaat alleszins dat de inhoud van het begrip loon verschilt van wet tot wet.

In het kader van de loonbeschermingswet, omvat het loon onder meer de volgende bestanddelen:

– Het gewone loon

– Het feestdagenloon

– Loon voor overuren

– Commissielonen

– Verbrekingsvergoedingen

– Vervangingsvergoedingen ingeval van ziekte of ongeval (gewaarborgd loon)

– Mobiliteitspremies

– …

 

Vallen daarentegen niet onder het loon:

– Vakantiegeld

– Aanvullend pensioen

– Aandelen in het bedrijf, deelname in de winst, …

De bedragen van deze laatste categorie kunnen dus zonder meer worden ingehouden. Inhoudingen op de vergoedingen uit de eerste categorie kunnen enkel in de hierna bepaalde gevallen.

Welke inhoudingen op het loon zijn toegestaan?

De Loonbeschermingswet voorziet in een beperkt aantal gevallen waarin inhoudingen op het loon wel zijn toegestaan.

Zijn bijgevolg wel toegestaan:

1. inhoudingen op het loon krachtens de belastingwetgeving (bedrijfsvoorheffing), wetgeving op de sociale zekerheid (persoonlijke sociale-zekerheidsbijdragen) of overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid (groepsverzekering, aanvullende ziekteverzekering, …). Wat u aan de sociale zekerheid dient te betalen, kan dus zonder meer van uw loon worden afgehouden.

2. inhoudingen op het loon voor geldboeten, maar enkel indien die mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien in het arbeidsreglement.

3. inhoudingen op het loon voor vergoedingen die de werkgever moet betalen omwille van de aansprakelijkheid van zijn werknemer. Dit kan echter enkel ingeval van bedrog door de werknemer, een zware fout of een vaak voorkomende lichte fout. Bovendien moet de werknemer akkoord zijn gegaan met de grootte van de schadevergoeding die aan het slachtoffer wordt betaald.

4. inhoudingen op het loon voor voorschotten die de werkgever aan de werknemer betaalde op een loon dat nog niet is verdiend.

5. inhoudingen op het loon ingevolge een borgstelling van de werknemer. In zeer beperkte gevallen mag de werkgever vragen dat de werknemer een borg stelt. Deze borg kan dan worden ingehouden op het loon.

 

Andere inhoudingen zijn per definitie verboden (bv. eerder teveel betaald loon, kasverschillen, …).

Los van deze mogelijkheden, kan de werknemer zich vanzelfsprekend ook akkoord verklaren met inhoudingen op het loon in andere gevallen, maar hij kan dit akkoord slechts geven wanneer het loon opeisbaar (lees: verdiend) is.

Hoeveel kan worden ingehouden?

Inzake sociale en fiscale wetgeving staat er geen beperking op de inhoudingen op het loon.

In de andere gevallen mag er maximaal 1/5 van het nettoloon worden ingehouden.

Deze beperking van 1/5 telt bovendien niet wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan bedrog of wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd vooraleer de afrekening heeft plaatsgevonden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.