Welkom
Have an account? Log in or

Eerherstel

Eerherstel

Eerherstel, herstel in eer en rechten en de uitwissing van veroordelingen

Wanneer de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het Hof van Assisen een straf oplegt, dan komt die veroordeling op uw strafregister te staan. Die vermelding op uw strafregister kan uw zoektocht naar een job behoorlijk bemoeilijken. Om te vermijden dat welbepaalde veroordelingen u voor altijd blijven achtervolgen, kunnen ze echter onder bepaalde voorwaarden van het strafregister worden verwijderd.

1. De ene straf is de andere niet

De procedure verschilt naargelang het gaat om een politiestraf, een correctionele straf of een criminele straf. Wie het vonnis heeft uitgesproken is van ondergeschikt belang: de politierechter kan immers een correctionele straf opleggen en de correctionele rechtbank kan ook een politiestraf opleggen. Wat telt, is de hoogte van de uitgesproken straf:

 • men spreekt van politiestraffen wanneer de rechter een gevangenisstraf oplegt van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur of geldboete van 1 tot 25 euro. Opgelet: de bedragen van de geldboete dienen te worden vermenigvuldigd met de opdeciemen. In 2014 betekent dit dat de bedragen maal 6 worden gedaan. Een politiestraf is dus een geldboete van 6 tot 150 EUR. De gerechtskosten en de eventuele bijdrage aan het Slachtofferfonds tellen niet mee.
 • men spreekt van een correctionele straf wanneer de rechter een gevangenisstraf oplegt van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45 tot 200 uur of een geldboete van 26 tot 25 euro.
 • men spreekt van een criminele straf ingeval van opsluiting of hechtenis (deze laatste straf is voorbehouden voor politieke misdaden)

2. Uitwissing, eerherstel, herstel in eer en rechten

Nu u weet welke straf u werd opgelegd, kan u meteen nagaan welke procedure op u van toepassing is.

Veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak. Deze uitwissing gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor dus niets te doen.

Opgelet: de uitwissing van de veroordeling betekent niet dat de boete niet meer kan worden ingevorderd.

Veroordelingen tot de andere straffen verdwijnen niet automatisch van het strafregister, daarvoor moet u een herstel in eer en rechten of eerherstel aanvragen.

3. Voorwaarden

Om voor eerherstel in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • u mag in de 10 voorgaande jaren geen eerder verzoek tot eerherstel hebben ingediend
 • u moet de vrijheidsstraffen hebben ondergaan (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden)
 • u moet de geldboete hebben betaald (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden)
 • als de straffen zijn verjaard, mag dat niet aan u liggen
 • u moet de eventuele slachtoffers hebben vergoed (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld)
 • u moet de kosten hebben betaald (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld)
 • u moet voldaan hebben aan een eventuele verplichting tot teruggave (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld)

4. Proeftijd?

Bovendien is het eerherstel afhankelijk van het doorlopen van een zekere proeftijd. Gedurende deze proeftijd moet u:

 • een vaste verblijfplaats (in België of in het buitenland) hebben gehad. Vanzelfsprekend moet u niet al die tijd op hetzelfde adres hebben gewoon. U moet daarentegen wel steeds een officieel adres hebben gehad
 • blijk hebben gegeven “van verbetering en van goed gedrag”. Concreet komt het erop neer dat u geen nieuwe feiten heeft gepleegd.

Ook de proeftijd in het vorige lid is afhankelijk van het type van straf dat u hebt opgelopen. Hij bedraagt minstens 3 jaar en maximum 10 jaar. Voor gevangenisstraffen tot 5 jaar is de proeftijd 3 jaar. Voor straffen vanaf 5 jaar, bedraagt de proeftijd 5 jaar. Bij herhaling of terbeschikkingstelling bedraagt de proeftijd minstens 6 jaar. Hij bedraagt 10 jaar wanneer de straf van meer dan 5 jaar wegens herhaling werd uitgesproken.

Opgelet:

 • De proeftermijn pas te lopen nadat de volledige boete is betaald
 • Bovendien kan de aanvraag ten vroegste 1 jaar voor het verstrijken van de proeftermijn worden gesteld.
 • Als de straffen met uitstel werden uitgesproken is de proeftijd minstens even lang als de duur van het uitstel.

5. Aanvraag

Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u – ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd – een verzoek aan de procureur des Konings.

Uw verzoek is een gewone brief, die u verstuurt aan de procureur des Konings van uw woonplaats. De brief moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar hij moet wel minstens:

 • vermelden voor welke veroordelingen u een eerherstel vraagt
 • een opgave bevatten van de plaatsen waar u de laatste 10 jaar heeft gewoond.

Een voorbeeld van zo’n vindt u hieronder, maar u kan deze brief ook laten schrijven door een advocaat. Als deze advocaat u bijstond bij de laatste veroordeling (en u kon toen gebruik maken van rechtsbijstand), dan hoeft u deze tussenkomst vaak niet eens te betalen.

6. Documenten

Bij uw aanvraag voegt u de volgende documenten:

 • een historiek van adressen (verkrijgbaar bij de gemeente)
 •  een uittreksel uit het strafregister (verkrijgbaar bij de gemeente)

U zendt uw aanvraag tot eerherstel aan de procureur des Konings. Deze vraagt advies aan de korpschef van uw woonplaats. Na een eerste controle verzendt deze uw aanvraag naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet. In principe hoeft u bij deze zitting niet aanwezig te zijn.

7. Gevolgen

Hou er rekening mee dat de procedure, van aanvraag tot beslissing, wel tot een jaar kan duren.

Zowel de uitwissing als het eerherstel hebben tot gevolg dat één of meer veroordelingen niet meer voorkomen op uw strafregister.

Titels (een adellijke titel of een graad in het leger) die u bent verloren door de veroordeling, worden niet teruggegeven.

Bovendien blijft u verplicht de slachtoffers te vergoeden en betekent een uitwissing of eerherstel niet dat u de boetes niet moet betalen (zolang ze niet verjaard zijn).

8. Voorbeeld

(Binnenkort beschikbaar)

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.